M’akokyem Nyame with lyrics by Cindy Thompson

Songs with lyrics (full list)

Awo ni m’akokyεm Nyame
Me ni wo nam a mensuro
Ɔsan dԑ wo ne me kogyefo
Sε matamfo dↄↄso den ara
Awu Ewurade ebԑgye me
Na ԑde me asie w’atabam kεse n’asi
Eyε me gyefo wↄ akwan nyina ara mu
Ehwԑ madifiri ne me fi mmae nyinaa
Ohaw biara me ko mu wo Awurade da woho adi
Na ma me hunu dee wo dom borodo nyinara oo
Egya ewo mafa na eko gyeme abere nyinaa ara
Onam dem nti dem nti mede me nsuro
Sε Ɔhaw no ano yε den dεn ara
Na enidaso nyinaa asa
Wa sεm tum hyε me den ma mehu deε ntiade oo
EwƆ ma afa na eko ma me abere nyinaa ara
Onam dem nti dem nti eme ama mede mensuro

Credit:Africaworships.com

Review Overview

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.